Nghèo Có người cha còn nghèo hơn một mình một xe máy đi tìm con dọc đất nước

Nghèo ? Có người cha còn nghèo hơn một mình một xe máy đi tìm con dọc đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *