Mưa suốt mưa họ bảo ngủ ngon lắm ý mà mít càng mưa càng nhớ nhà nhớ mít con không tài nào ngủ được

Mưa suốt,mưa họ bảo ngủ ngon lắm ý,mà mít càng mưa ,càng nhớ nhà,nhớ mít con không tài nào ngủ được.Ông ơi đừng mưa nữa

20 thoughts on “Mưa suốt mưa họ bảo ngủ ngon lắm ý mà mít càng mưa càng nhớ nhà nhớ mít con không tài nào ngủ được”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *