Hoa Ban, Trời trao cho một loài hoa , Điểm tô Tây Bắc gọi là hoa Ban, Lung linh đẹp, giữa non ngàn, Sắc khoe…

Hoa Ban
Trời trao cho một loài hoa
Điểm tô Tây Bắc gọi là hoa Ban
Lung linh đẹp, giữa non ngàn
Sắc khoe phố thị trang hoàng Điện Biên
Tưởng rằng lạc tới cõi tiên,
Ngắm hoa bỗng thấy ưu phiền biến tan
Hoa Ban, đẹp lắm hoa Ban!
Nhớ về một thưở huy hoàng Điện Biên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *