góc quen thuộc sau mỗi lần đi lễ Phủ ngồi đây hít hà cái hương thu

góc quen thuộc sau mỗi lần đi lễ Phủ ….
ngồi đây hít hà cái hương thu … sao mà yên bình đến thế! ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *