ĐẠi HỘI HỘI ĐÔNH Y XÃ CHI LĂNG NAM LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ 2017 2022

ĐẠi HỘI HỘI ĐÔNH Y XÃ CHI LĂNG NAM LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ 2017-2022. Thanh Miện Hải Dương ngày 23 tháng 3 năm 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *